Skip to main content
Europadagen 2021

Om os

EU består af en række institutioner og organer, som spiller hver deres vigtige rolle i organisationens daglige drift. Desuden findes der en række specialiserede agenturer og decentrale organer, der tager sig af tekniske, videnskabelige og administrative opgaver.

Læs mere om deres arbejde.

Europa-Parlamentet består af direkte valgte medlemmer fra hvert EU-land, som debatterer og vedtager? love.
Det Europæiske Råd er det sted, hvor EU-landenes ledere mødes. Under ledelse af formanden udstikker det EU's generelle politiske retning.
Rådet for Den Europæiske Union samler de nationale ministre, som vedtager love og koordinerer politikker på forskellige områder. Det ledes i øjeblikket af Portugal.
Europa-Kommissionen fremsætter lovforslag, sikrer, at EU-traktaterne overholdes, og tager sig af den daglige drift af EU.
Den Europæiske Revisionsret er EU's uafhængige eksterne revisor. Den er den uafhængige beskytter af de europæiske borgeres finansielle interesser.
Regionsudvalget repræsenterer de lokale og regionale myndigheder i hele EU og rådgiver om nye love, som påvirker regioner og byer.
Et uafhængigt organ, som hjælper borgere, virksomheder og organisationer ved at undersøge klager over EU's administration.
Publikationskontoret er den officielle udgiver for EU's institutioner, agenturer og organer og et centralt adgangspunkt til officielle oplysninger om EU.
Eurojust er omdrejningspunktet for EU's retlige samarbejde og koordinerer bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet såsom terrorisme, narkotikahandel og cyberkriminalitet.
Læs mere om de decentrale EU-agenturer, som udfører tekniske og videnskabelige opgaver, der hjælper EU-institutionerne med at gennemføre politikker og træffe beslutninger.