Gå til hovedindholdet
Europadagen 2024

Om os

EU består af en række institutioner og organer, som spiller hver deres vigtige rolle i organisationens daglige drift. Desuden findes der en række specialiserede agenturer og decentrale organer, der tager sig af tekniske, videnskabelige og administrative opgaver.

Læs mere om deres arbejde.

Europa-Parlamentet består af direkte valgte medlemmer fra hvert EU-land, som debatterer og ændrer love.
Det Europæiske Råd er det forum, hvor EU-landenes stats- og regeringschefer mødes. Under ledelse af formanden udstikker de EU's generelle politiske retning.
Rådet for Den Europæiske Union samler de nationale ministre, som vedtager love og koordinerer politikker på forskellige områder. Det ledes i øjeblikket af Sverige.
European Commission - Teaser
Europa-Kommissionen fremsætter lovforslag, sikrer, at EU-traktaterne overholdes, og tager sig af den daglige drift af EU.
Den Europæiske Revisionsret er EU's uafhængige eksterne revisor. Den er den uafhængige beskytter af de europæiske borgeres finansielle interesser.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil er Den Europæiske Unions diplomatiske tjeneste. Siden 2011 har EU-Udenrigstjenesten gennemført EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik for at fremme fred, velstand, sikkerhed og europæiske interesser i hele verden.
Det Europæiske Regionsudvalg er regionernes og byernes stemme i EU. Det repræsenterer de lokale og regionale myndigheder og rådgiver om nye love, der har indvirkning på regioner og byer (70 % af al EU-lovgivning).
Den Europæiske Investeringsbank ejes af EU's medlemsstater og yder langsigtede lån til projekter, der bidrager til at nå EU's politiske mål på områder som klima, transport og innovation. Mindst halvdelen af EIB's årlige investeringer går til klimarelevante projekter.