Skip to main content
Eiropas diena 2021

Par mums

ES ir vairākas iestādes un struktūras, kurām ir svarīga loma ES ikdienas darbā. To vidū daudzas specializētas aģentūras un decentralizētas struktūras, kas risina dažāda veida tehniskus, zinātniskus un ar vadību saistītus jautājumus.

Lasiet turpinājumu, lai uzzinātu par tām un to, ko tās dara.

Eiropas Parlamentu veido pilsoņu tieši ievēlēti deputāti no katras ES valsts, kuri apspriež un groza tiesību aktus.
Eiropadome ir vieta, kur tiekas ES valstu un valdību vadītāji. To vada priekšsēdētājs, viņš nosaka ES vispārējo politisko virzību.
ES Padome apvieno valstu ministrus, kas pieņem tiesību aktus un koordinē politiku dažādās jomās. To pašlaik vada Portugāle.
Eiropas Komisija ierosina tiesību aktus, gādā par to, lai tiktu ievēroti ES līgumi, un atbild par ES ikdienas darbu.
Eiropas Savienības Tiesa nodrošina, ka ES tiesību akti visā Eiropas Savienībā tiek piemēroti vienādi.
ECB rūpējas par eiro. Tā gādā par cenu stabilitāti un palīdz nodrošināt Eiropas banku drošību un stabilitāti.
Eiropas Revīzijas palāta ir ES ārējais revidents. Tā darbojas kā neatkarīgs Eiropas pilsoņu finansiālo interešu aizstāvis.
Reģionu komiteja pārstāv visas ES vietējās un reģionālās pašvaldības. Tā konsultē ES iestādes par jauniem tiesību aktiem, kam ir ietekme uz reģioniem un pilsētām.
Neatkarīga struktūra, kas palīdz iedzīvotājiem, uzņēmumiem un organizācijām, izmeklējot sūdzības par ES administrāciju.
Kā ES iestāžu, aģentūru un struktūru oficiālais publikāciju birojs tas sniedz piekļuvi oficiālai ES informācijai.
Eurojust ir ES tiesu iestāžu sadarbības centrs, kas koordinē cīņu pret tādām pārrobežu noziedzības aktivitātēm, tādām kā terorisms, narkotiku tirdzniecība un kibernoziedzība.
EPPO ir neatkarīgs tiesībaizsardzības dienests ES līmenī. Tas izmeklē noziegumus, kas skar ES finanšu intereses, un attiecībā uz tiem veic kriminālvajāšanu.
Uzziniet, kādas ir ES decentralizētās aģentūras, kuras veic tehniskus un zinātniskus uzdevumus, lai palīdzētu ES iestādēm īstenot politiku un pieņemt lēmumus.