Skip to main content
Eiropas diena 2022

Par mums

ES ir vairākas iestādes un struktūras, kurām ir svarīga loma ES ikdienas darbā. To vidū daudzas specializētas aģentūras un decentralizētas struktūras, kas risina dažāda veida tehniskus, zinātniskus un ar vadību saistītus jautājumus.

Turpiniet lasīt, lai uzzinātu vairāk par šo iestāžu un struktūru darbu.

European Parliament - Teaser

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentu veido pilsoņu tieši ievēlēti deputāti no katras ES valsts, kuri apspriež un groza tiesību aktus.
Council of the European Union - Teaser

Eiropadome

Eiropadome ir vieta, kur tiekas ES valstu un valdību vadītāji. Priekšsēdētāja vadībā Eiropadome nosaka ES vispārējo politisko virzību.
Council of the European Union - Teaser

Eiropas Savienības Padome

ES Padome apvieno valstu ministrus, kas pieņem tiesību aktus un koordinē politiku dažādās jomās. To pašlaik vada Francija.
European Commission - Teaser

Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ierosina tiesību aktus, gādā par to, lai tiktu ievēroti ES līgumi, un atbild par ES ikdienas darbu.
Court of Justice of the European Union (CJEU) - Logo

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Savienības Tiesa nodrošina, ka ES tiesību akti visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek piemēroti vienādi.
European Central Bank - Teaser

Eiropas Centrālā banka (ECB)

ECB rūpējas par eiro. Tā gādā par cenu stabilitāti un palīdz nodrošināt Eiropas banku drošību un stabilitāti.
ECA Logo

Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Revīzijas palāta pārbauda, vai ES līdzekļi tiek izlietoti pareizi un lietderīgi. Uzziniet vairāk par revidentu darbu un par to, kā viņi palīdz aizsargāt ES iedzīvotāju naudu.
European External Action Service - Teaser

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)

EĀDD ir ES diplomātiskais dienests. Tas palīdz Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzepam Borelam pārstāvēt ES pasaulē. EĀDD galvenā mītne atrodas Briselē, un tas pārvalda 143 ES delegācijas visā pasaulē.
European Committee of the Regions - Teaser

Eiropas Reģionu komiteja

Eiropas Reģionu komiteja ir ES reģionu un pilsētu balss. Tā pārstāv vietējās un reģionālās iestādes un sniedz padomus par jauniem tiesību aktiem, kuri ietekmē reģionus un pilsētas.
European Ombudsman - Logo - Link list

Eiropas Ombuds

Neatkarīga struktūra, kas palīdz iedzīvotājiem, uzņēmumiem un organizācijām, izmeklējot sūdzības par ES administrāciju.
Publication office - Logo - Link list

Publikāciju birojs

Kā ES iestāžu, aģentūru un struktūru oficiālais publikāciju birojs tas sniedz piekļuvi oficiālai ES informācijai.
Decentralised agencies - Logo - Link list

Decentralizētās aģentūras

Uzziniet, kādas ir ES decentralizētās aģentūras, kuras veic tehniskus un zinātniskus uzdevumus, lai palīdzētu ES iestādēm īstenot politiku un pieņemt lēmumus.