Skip to main content
Eiropas diena 2023

Par mums

ES ikdienas darbs ir vairāku ES līmeņa iestāžu un struktūru pārziņā. Paralēli tām darbojas arī virkne specializētu aģentūru un decentralizētu struktūru, kas risina dažādus tehniskus, zinātniskus un ar vadību saistītus jautājumus.

Turpiniet lasīt, lai uzzinātu vairāk par šo iestāžu un struktūru darbu.

EP logo

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentu veido pilsoņu tieši ievēlēti deputāti no katras ES valsts, kuri apspriež un groza tiesību aktus.
European Council logo

Eiropadome

Eiropadome ir vieta, kur tiekas ES valstu un valdību vadītāji. Priekšsēdētāja vadībā Eiropadome nosaka ES vispārējo politisko virzību.
European Council logo

Eiropas Savienības Padome

ES Padome apvieno valstu ministrus, kuru uzdevums ir pieņemt tiesību aktus un koordinēt politiku dažādās jomās. To pašlaik vada Zviedrija.
European Commission - Teaser

Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ierosina tiesību aktus, gādā par to, lai tiktu ievēroti ES līgumi, un atbild par ES ikdienas darbu.
CJEU logo

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Savienības Tiesa nodrošina, ka ES tiesību akti visā Eiropas Savienībā tiek piemēroti vienādi.
ECB logo

Eiropas Centrālā banka (ECB)

ECB rūpējas par eiro. Tā gādā par cenu stabilitāti un palīdz nodrošināt Eiropas banku drošību un stabilitāti.
ECA logo

Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Revīzijas palāta ir ES ārējais revidents. Tā darbojas kā neatkarīgs Eiropas pilsoņu finansiālo interešu aizstāvis.
EEAS logo

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) ir Eiropas Savienības diplomātiskais dienests. Kopš 2011. gada EĀDD īsteno ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku, lai veicinātu mieru, labklājību, drošību un eiropiešu intereses visā pasaulē.
CoR logo

Eiropas Reģionu komiteja

Eiropas Reģionu komiteja ir Eiropas Savienības (ES) reģionu un pilsētu balss. Tā pārstāv vietējās un reģionālās pašvaldības Eiropas Savienībā un konsultē par jauniem tiesību aktiem, kas ietekmē reģionus un pilsētas (70 % no visiem ES tiesību aktiem).
EIB logo

Eiropas Investīciju banka (EIB)

Eiropas Investīciju banka pieder ES dalībvalstīm. Piešķirot ilgtermiņa aizdevumus, tā atbalsta projektus, kas veicina ES politikas mērķu sasniegšanu klimata, transporta vai inovācijas jomā. Vismaz puse no EIB ikgadējām investīcijām ir paredzētas ar klimatu saistītiem projektiem.