Направо към основното съдържание
Денят на Европа през 2024

За нас

ЕС има редица институции и органи, които играят важна роля в ежедневното му функциониране. Освен това множество специализирани агенции и децентрализирани органи изпълняват редица технически, научни и управленски задачи.

Прочетете нататък, за да научите кои са те и какво правят.

Европейският парламент се състои от пряко избрани членове от всяка държава от ЕС, които обсъждат и изменят закони.
Европейският съвет се състои от държавните и правителствените ръководители от ЕС. Той се ръководи от своя председател и определя общите политически насоки за развитието на Съюза.
Съветът на ЕС обединява националните министри, които приемат закони и координират политиките в различни области. Понастоящем той се председателства от Швеция.
European Commission - Teaser
Европейската комисия предлага закони, следи за прилагането на договорите на ЕС и се грижи за ежедневното функциониране на Съюза.
ЕЦБ се грижи за еврото. Тя се стреми да поддържа стабилността на цените и допринася за сигурността и стабилността на европейските банки.
Европейската сметна палата е външният одитор на ЕС. Тя действа като независим пазител на финансовите интереси на европейските граждани.
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е дипломатическата служба на Европейския съюз. От 2011 г. насам ЕСВД провежда общата външна политика и политика на сигурност на ЕС с цел насърчаване на мира, просперитета и сигурността, както и защита на интересите на европейците по целия свят.
Европейският комитет на регионите (КР) е гласът на регионите и градовете в Европейския съюз. Той представлява местните и регионалните власти в целия Европейския съюз и дава становища относно новите закони, които оказват въздействие върху регионите и градовете (70 % от цялото законодателство на ЕС).
Европейската инвестиционна банка е собственост на държавите от ЕС и отпуска дългосрочни заеми за проекти, които допринасят за целите на политиката на ЕС, например в областта на климата, транспорта и иновациите. Поне половината от годишните инвестиции на ЕИБ са предназначени за проекти, свързани с...