Skip to main content
Денят на Европа през 2021 г.

За нас

ЕС има редица институции и органи, които играят важна роля в ежедневното му функциониране. Освен това има множество специализирани агенции и децентрализирани органи, които изпълняват редица технически, научни и управленски задачи.

Прочетете нататък, за да научите кои са те и какво правят.

Европейският парламент се състои от пряко избрани членове от всяка държава от ЕС, които обсъждат и изменят закони.
Европейският съвет е мястото, където се срещат държавните и правителствените ръководители от ЕС. Той се ръководи от своя председател и в неговите рамки се определят общите политически насоки за развитието на Съюза.
Съветът на ЕС обединява националните министри, които приемат закони и координират политиките в различни области. Понастоящем той се председателства от Португалия.
Европейската комисия предлага закони, утвърждава договорите на ЕС и се грижи за ежедневното функциониране на Съюза.
Съдът на Европейския съюз гарантира, че правото на Съюза се прилага по един и същ начин в целия ЕС.
ЕЦБ се грижи за еврото. Тя цели да поддържа стабилността на цените и допринася за сигурността и стабилността на европейските банки.
Европейската сметна палата е външният одитор на ЕС. Тя действа като независим пазител на финансовите интереси на европейските граждани.
Комитетът на регионите представлява местните и регионалните органи в целия ЕС и дава съвети относно нови закони, които оказват въздействие върху регионите и градовете.
ЕИБ е банката на ЕС. Тя финансира малки и средни предприятия и инвестира в иновации, инфраструктура и дейности в областта на климата и околната среда.
Това е независим орган, който помага на хората, предприятията и организациите, като разглежда жалби срещу администрацията на ЕС.
Официалното издателство на европейските институции, агенции и органи и централен пункт за достъп до официална информация на ЕС.
Евроюст е центърът за съдебно сътрудничество на ЕС, който координира борбата срещу трансграничните престъпления като тероризма, трафика на наркотици и киберпрестъпността.
Европейската прокуратура е независимата прокуратура на ЕС. Тя разследва и преследва престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза.
Научете повече за децентрализираните агенции на ЕС, които изпълняват технически и научни задачи, за да помагат на институциите на ЕС да прилагат политиките и да вземат решения.