Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Денят на Европа през 2022 г.

За нас

ЕС има редица институции и органи, които играят важна роля в ежедневното му функциониране. Освен това има множество специализирани агенции и децентрализирани органи, които изпълняват редица технически, научни и управленски задачи.

Прочетете нататък, за да научите кои са те и какво правят.

Европейският парламент се състои от пряко избрани членове от всяка държава от ЕС, които обсъждат и изменят закони.
Европейският съвет е мястото, където се срещат държавните и правителствените ръководители от ЕС. Той се ръководи от своя председател и в неговите рамки се определят общите политически насоки за развитието на Съюза.
Съветът на ЕС обединява националните министри, които приемат закони и координират политиките в различни области. Понастоящем той се председателства от Франция.
Европейската комисия предлага закони, утвърждава договорите на ЕС и се грижи за ежедневното функциониране на Съюза.
Съдът на Европейския съюз гарантира, че правото на Съюза се прилага по един и същ начин във всички 27 държави членки.
ЕЦБ се грижи за еврото. Тя цели да поддържа стабилността на цените и допринася за сигурността и стабилността на европейските банки.
Европейската сметна палата проверява дали средствата на ЕС се изразходват правилно и ефикасно. Научете повече за това как работят одиторите и как те помагат за защитата на парите на гражданите на ЕС.
ЕСВД е дипломатическата служба на ЕС. Тя помага на ръководителя на външната дейност на ЕС Жозеп Борел да представлява ЕС по света. Седалището на ЕСВД е в Брюксел, но Службата управлява и 143 делегации на ЕС по света.
Европейският комитет на регионите е изразител на гласа на регионите и градовете в ЕС. Той представлява местните и регионалните органи и предоставя своите съвети относно нови закони, които оказват въздействие върху регионите и градовете.
ЕИБ е банката на ЕС. Тя финансира малки и средни предприятия и инвестира в иновации, инфраструктура и дейности в областта на климата и околната среда.
Това е независим орган, който помага на хората, предприятията и организациите, като разглежда жалби срещу администрацията на ЕС.
Официалното издателство на европейските институции, агенции и органи и централен пункт за достъп до официална информация на ЕС.
Научете повече за децентрализираните агенции на ЕС, които изпълняват технически и научни задачи, за да помагат на институциите на ЕС да прилагат политиките и да вземат решения.