Направо към основното съдържание
Денят на Европа през 2023

За нас

ЕС има редица институции и органи, които играят важна роля в ежедневното му функциониране. Освен това множество специализирани агенции и децентрализирани органи изпълняват редица технически, научни и управленски задачи.

Прочетете нататък, за да научите кои са те и какво правят.

EP logo

Европейски парламент

Европейският парламент се състои от пряко избрани членове от всяка държава от ЕС, които обсъждат и изменят закони.
European Council logo

Европейски съвет

Европейският съвет се състои от държавните и правителствените ръководители от ЕС. Той се ръководи от своя председател и определя общите политически насоки за развитието на Съюза.
European Council logo

Съвет на Европейския съюз

Съветът на ЕС обединява националните министри, които приемат закони и координират политиките в различни области. Понастоящем той се председателства от Швеция.
European Commission - Teaser

Европейска комисия

Европейската комисия предлага закони, следи за прилагането на договорите на ЕС и се грижи за ежедневното функциониране на Съюза.
ECB logo

Европейска централна банка (ЕЦБ)

ЕЦБ се грижи за еврото. Тя се стреми да поддържа стабилността на цените и допринася за сигурността и стабилността на европейските банки.
ECA logo

Европейска сметна палата (ЕСП)

Европейската сметна палата е външният одитор на ЕС. Тя действа като независим пазител на финансовите интереси на европейските граждани.
EEAS logo

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е дипломатическата служба на Европейския съюз. От 2011 г. насам ЕСВД провежда общата външна политика и политика на сигурност на ЕС с цел насърчаване на мира, просперитета и сигурността, както и защита на интересите на европейците по целия свят.
CoR logo

Европейски комитет на регионите (КР)

Европейският комитет на регионите (КР) е гласът на регионите и градовете в Европейския съюз. Той представлява местните и регионалните власти в целия Европейския съюз и дава становища относно новите закони, които оказват въздействие върху регионите и градовете (70 % от цялото законодателство на ЕС).
EIB logo

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

Европейската инвестиционна банка е собственост на държавите от ЕС и отпуска дългосрочни заеми за проекти, които допринасят за целите на политиката на ЕС, например в областта на климата, транспорта и иновациите. Поне половината от годишните инвестиции на ЕИБ са предназначени за проекти, свързани с...