Skip to main content
Dan Evrope 2021

O nas

Posamezne institucije in organi EU so pristojni za različna področja delovanja EU. Številne druge specializirane agencije in decentralizirani organi pa izvajajo različne tehnične, znanstvene in upravljavske naloge.

V nadaljevanju na kratko predstavljamo njihove naloge in delovanje.

Evropski parlament sestavljajo neposredno izvoljenih poslanci in poslanke iz vsake države EU, ki razpravljajo o predpisih in jih spreminjajo.
Voditelji in voditeljice držav in vlad EU se sestajajo v okviru Evropskega sveta. Evropski svet, ki mu predseduje predsednik, določa splošno politično usmeritev EU.
V Svetu EU ministri in ministrice držav članic sprejemajo predpise in usklajuje politike na različnih področjih. Trenutno mu predseduje Portugalska.
Evropska komisija predlaga predpise, izvaja pogodbe EU in skrbi za tekoče delovanje EU.
Evropska centralna banka je pristojna za evro in si prizadeva za ohranjanje stabilnih cen ter varnost in trdnost evropskih bank.
Evropsko računsko sodišče je zunanji revizor EU in deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov evropskih državljanov.
Odbor regij zastopa lokalne in regionalne organe po vsej EU ter svetuje o novih predpisih, ki vplivajo na regije in mesta.
Evropska investicijska banka je banka EU, ki financira mala in srednje velika podjetja ter podpira naložbe na področju inovacij, infrastrukture, podnebnih ukrepov in varstva okolja.
Evropski varuh človekovih pravic je neodvisen organ, ki pomaga posameznikom, podjetjem in organizacijam pri preiskovanju pritožb v zvezi z upravo EU.
Urad za publikacije je uradni založnik institucij, agencij in organov EU ter osrednja točka dostopa do uradnih informacij EU.
Eurojust podpira pravosodno sodelovanje v EU in koordinira boj proti čezmejnim kaznivim dejanjem, kot so terorizem, trgovanje z drogami in kibernetska kriminaliteta.
Evropsko javno tožilstvo je neodvisno javno tožilstvo EU. Preiskuje in preganja kazniva dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU.
Več informacij o decentraliziranih agencijah EU, ki opravljajo tehnične in znanstvene naloge ter pomagajo institucijam EU pri izvajanju politik in sprejemanju odločitev.