Skip to main content
Dan Evrope 2022

O nas

EU ima številne institucije in organe, ki so pristojni za različna področja delovanja Unije, poleg njih pa obstajajo tudi številne druge specializirane agencije in decentralizirani organi, ki izvajajo različne tehnične, znanstvene in upravljavske naloge.

V nadaljevanju na kratko predstavljamo njihove naloge in delovanje.

Evropski parlament sestavljajo neposredno izvoljenih poslanci in poslanke iz vsake države EU, ki razpravljajo o predpisih in jih spreminjajo.
V okviru Evropskega sveta se sestajajo voditelji in voditeljice držav in vlad EU. Evropski svet, ki mu predseduje predsednik, določa splošno politično usmeritev EU.
V Svetu EU ministri in ministrice držav članic sprejemajo predpise in usklajujejo politike na različnih področjih. Trenutno mu predseduje Francija.
Evropska komisija predlaga predpise, izvaja pogodbe EU in skrbi za tekoče delovanje EU.
Sodišče Evropske unije zagotavlja, da se pravo EU uporablja enako v vseh 27 državah članicah.
Evropska centralna banka je pristojna za evro. Prizadeva si tudi za ohranjanje stabilnih cen ter varnost in trdnost evropskih bank.
Evropsko računsko sodišče preverja, ali se sredstva EU porabljajo pravilno in učinkovito. Njegovi revizorji pomagajo varovati denar državljank in državljanov EU.
Evropska služba za zunanje delovanje je diplomatska služba EU, ki pomaga vodji zunanjih zadev EU Josepu Borrellu pri zastopanju Unije v svetu. Njen sedež je v Bruslju, upravlja pa tudi 143 delegacij EU po vsem svetu.
Evropski ekonomsko-socialni odbor je posvetovalni organ EU. Sestavljajo ga predstavniki organizacij civilne družbe iz držav članic, ki prispevajo k pripravi zakonodaje EU.
Evropski odbor regij je glasnik regij in mest v EU. Zastopa lokalne in regionalne oblasti ter svetuje glede novih predpisov, ki vplivajo na regije in mesta.
Evropska investicijska banka je banka EU, ki financira mala in srednje velika podjetja ter podpira naložbe na področju inovacij, infrastrukture, podnebnih ukrepov in varstva okolja.
Evropski varuh človekovih pravic je neodvisen organ, ki pomaga ljudem, podjetjem in organizacijam pri preiskovanju pritožb v zvezi z upravo EU.
Urad za publikacije je uradni založnik institucij, agencij in organov EU ter osrednja točka dostopa do uradnih informacij EU.
Evropski urad za izbor osebja izvaja visokokakovostne izbirne postopke za zaposlovanje osebja v institucijah, organih in agencijah EU.
Decentralizirane agencije EU opravljajo tehnične in znanstvene naloge ter pomagajo institucijam EU pri izvajanju politik in sprejemanju odločitev.