Skip to main content
Europadagen 2021

Om oss

EU:s olika institutioner och organ spelar en viktig roll i EU:s arbete. Det finns också specialiserade byråer och myndigheter som sköter olika tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter.

Här kan du läsa mer om dem.

Europaparlamentet består av folkvalda ledamöter från alla EU-länder som diskuterar, antar och ändrar lagar.
I Europeiska rådet möts EU-ländernas stats- och regeringschefer för att fastställa EU:s allmänna politiska prioriteringar. Europeiska rådets ordförande heter Charles Michel.
I ministerrådet möts EU-ländernas ministrar för att anta lagar och samordna politiken på olika områden. Just nu är det Portugal som är ordförandeland.
Kommissionen föreslår lagar, ser till att EU-fördragen följs och sköter EU:s dagliga arbete.
EU-domstolen ser till att EU-rätten tillämpas på samma sätt i hela EU.
Europeiska revisionsrätten är EU:s oberoende externa revisor och värnar EU-medborgarnas ekonomiska intressen.
Regionkommittén företräder lokala och regionala myndigheter i hela EU och ger råd om nya lagar som påverkar regionerna och städerna.
EU-ombudsmannen hjälper människor, företag och organisationer som vill klaga på EU-förvaltningen.
Europeiska datatillsynsmannen ser till att EU:s institutioner och organ skyddar personuppgifter när de behandlar personuppgifter.
Publikationsbyrån är EU:s eget förlag och en central kontaktpunkt för tillgång till officiell EU-information.
Eurojust är EU:s centrum för rättsligt samarbete mot bland annat terrorism, narkotikahandel och it-brottslighet.
Läs mer om de EU-byråer som utför tekniska och vetenskapliga uppgifter för att hjälpa EU-institutionerna att genomföra politik och fatta beslut.