Skip to main content
Europadagen 2022

Om oss

EU:s olika institutioner och organ spelar en viktig roll i EU:s dagliga arbete. Det finns också en mängd specialiserade byråer och decentraliserade organ som sköter olika tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter.

Här kan du läsa mer om dem.

Europaparlamentet består av folkvalda ledamöter från alla EU-länder. I parlamentet diskuterar, antar och ändrar man lagar.
I Europeiska rådet möts EU-ländernas stats- och regeringschefer för att fastställa EU:s allmänna politiska prioriteringar. Europeiska rådets ordförande heter Charles Michel.
I Europeiska unionens råd möts EU-ländernas ministrar för att anta lagar och samordna politiken på olika områden. Just nu är Frankrike ordförandeland.
Kommissionen föreslår lagar, ser till att EU-fördragen följs och sköter EU:s dagliga arbete.
Europeiska revisionsrätten ser till att EU-medlen används på ett korrekt och effektivt sätt. Läs mer om hur revisorerna arbetar och hur de hjälper till att skydda EU-invånarnas pengar.
Europeiska utrikestjänsten är EU:s egen diplomattjänst. Dess uppdrag är att hjälpa EU:s utrikesrepresentant, Josep Borrell, att representera EU globalt. Institutionen har sitt säte i Bryssel men har 143 delegationer på olika platser i världen.
Europeiska regionkommittén är regionernas och städernas röst i EU. Den företräder lokala och regionala myndigheter och ger råd om ny lagstiftning som har konsekvenser för regioner och städer.
Europeiska ombudsmannen är ett oberoende organ som hjälper människor, företag och organisationer genom att utreda klagomål mot EU-förvaltningen.
Läs mer om de EU-byråer som utför tekniska och vetenskapliga uppgifter för att hjälpa EU-institutionerna att genomföra politik och fatta beslut.