Skip to main content
Dzień Europy 2022

O nas

W wykonywaniu codziennych zadań UE pomagają liczne instytucje i organy unijne. Wiele różnych funkcji technicznych, naukowych i administracyjnych pełnią również wyspecjalizowane agencje i organy zdecentralizowane.

Dowiedz się, jakie są zadania tych instytucji.

European Parliament - Teaser

Parlament Europejski

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą posłowie wybierani w wyborach bezpośrednich w każdym kraju UE, którzy uchwalają akty prawne.
Council of the European Union - Teaser

Rada Europejska

W Radzie Europejskiej szefowie państw i rządów krajów UE pod kierownictwem przewodniczącego wyznaczają ogólny kierunek polityczny UE.
Council of the European Union - Teaser

Rada Unii Europejskiej

W Radzie UE ministrowie rządów krajowych przyjmują przepisy i koordynują politykę w różnych obszarach. Aktualnie Radzie UE przewodzi Francja.
European Commission - Teaser

Komisja Europejska

Komisja Europejska proponuje akty prawne, dba o stosowanie Traktatów UE i zapewnia sprawne funkcjonowanie UE na co dzień.
European Central Bank - Teaser

Europejski Bank Centralny (EBC)

EBC zajmuje się euro. Zadaniem Banku jest utrzymanie cen na stabilnym poziomie oraz dbanie o bezpieczeństwo i dobrą kondycję europejskich banków.
ECA Logo

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Europejski Trybunał Obrachunkowy weryfikuje prawidłowość i skuteczność wydatków z funduszy UE. Dowiedz się więcej o tym, jak pracują audytorzy, i w jaki sposób ich praca przyczynia się do ochrony pieniędzy obywateli UE.
European External Action Service - Teaser

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

ESDZ jest unijną służbą dyplomatyczną, która wspiera unijnego szefa dyplomacji, Josepa Borrella, w reprezentowaniu UE na świecie. Siedziba ESDZ mieści się w Brukseli. ESDZ zarządza również 143 delegaturami UE na całym świecie.
European Committee of the Regions - Teaser

Europejski Komitet Regionów (KR)

Europejski Komitet Regionów reprezentuje regiony i miasta oraz władze lokalne i regionalne z całej UE i doradza w sprawie nowych przepisów dotyczących regionów i miast.
Publication office - Logo - Link list

Urząd Publikacji

Oficjalny urząd publikacji instytucji, agencji i organów UE oraz centralny punkt dostępu do oficjalnych informacji z UE.
Decentralised agencies - Logo - Link list

Agencje zdecentralizowane

Zdecentralizowane agencje UE wykonują zadania techniczne i naukowe, a tym samym pomagają instytucjom UE w realizacji polityki i podejmowaniu decyzji.