Skip to main content
Dzień Europy 2021

O nas

W wykonywaniu codziennych zadań UE pomagają liczne instytucje i organy unijne. Wiele różnych funkcji technicznych, naukowych i administracyjnych pełnią również wyspecjalizowane agencje i organy zdecentralizowane.

Jakie są zadania tych instytucji?

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą posłowie wybierani w wyborach bezpośrednich w każdym kraju UE, którzy uchwalają akty prawne.
W Radzie Europejskiej szefowie państw i rządów krajów UE pod kierownictwem przewodniczącego wyznaczają ogólny kierunek polityczny UE.
W Radzie UE ministrowie rządów krajowych przyjmują przepisy i koordynują politykę w różnych obszarach. Aktualnie Radzie UE przewodzi Portugalia.
Komisja Europejska proponuje akty prawne, dba o stosowanie Traktatów UE i zapewnia sprawne funkcjonowanie UE na co dzień.
EBC zajmuje się euro. Jego zadaniem jest utrzymanie cen na stabilnym poziomie oraz bezpieczeństwo i dobra kondycja europejskich banków.
Europejski Trybunał Obrachunkowy pełni funkcję zewnętrznego kontrolera UE. Ta niezależna instytucja chroni interesy finansowe obywateli europejskich.
Komitet Regionów reprezentuje władze lokalne i regionalne z całej UE i doradza w sprawie nowych przepisów dotyczących regionów i miast.
Oficjalny urząd publikacji instytucji, agencji i organów UE oraz główne źródło oficjalnych informacji z UE.
Unijne centrum współpracy sądowej koordynuje zwalczanie przestępczości międzynarodowej: terroryzmu, handlu narkotykami i cyberprzestępczości.
Zdecentralizowane agencje UE wykonują zadania techniczne i naukowe, a tym samym pomagają instytucjom UE w realizacji polityki i podejmowaniu decyzji.