Skip to main content
Euroopa päev 2022

Meist

Euroopa Liidul on mitu tähtsat institutsiooni ja asutust, mis tegelevad tema igapäevase juhtimisega. Lisaks on olemas spetsialiseeritud ametid ja detsentraliseeritud asutused, mis tegelevad erinevate tehniliste, teaduslike ja haldusküsimustega.

Kui loed edasi, saad teada, mis asutused need on ja millega need tegelevad.

Euroopa Parlament koosneb igast ELi liikmesriigist otse valitud liikmetest, kes arutavad õigusakte ja muudavad neid.
Euroopa Ülemkogul kohtuvad ELi riigipead ja valitsusjuhid. Ülemkogu eesistuja määrab kindlaks ELi üldise poliitilise suuna.
Euroopa Liidu Nõukogu ühendab liikmesriikide ministreid, kes võtavad vastu õigusakte ja koordineerivad eri valdkondade poliitikat. Praegu on eesistujaks Portugal.
Euroopa Komisjon teeb seadusandlikke ettepanekuid, toetab ELi aluslepinguid ja hoolitseb ELi igapäevase toimimise eest.
Euroopa Liidu Kohus tagab, et ELi õigust kohaldatakse kogu ELis ühtemoodi.
Euroopa Keskpank kannab hoolt euro eest. Keskpanga eesmärk on hoida hinnad stabiilsed ning suurendada Euroopa pankade turvalisust ja usaldusväärsust.
Euroopa Kontrollikoda on ELi välisaudiitor. Ta tegutseb Euroopa kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.
Regioonide Komitee esindab kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kogu ELis ning annab nõu uute seaduste kohta, mis mõjutavad piirkondi ja linnu.
EIP on ELi pank. Sellest rahastatakse väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning investeeritakse innovatsiooni, taristusse, kliimasse ja keskkonda.
Sõltumatu asutus, mis aitab inimesi, ettevõtjaid ja organisatsioone, uurides ELi haldustegevust käsitlevaid kaebusi.
Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et ELi institutsioonid ja asutused kaitsevad andmetöötlemisel isikuandmeid.
Euroopa Andmekaitsenõukogu annab suuniseid ja soovitusi selle kohta, kuidas kohaldada andmekaitse-eeskirju ELis.
ELi institutsioonide, ametite ja asutuste ametlik kirjastaja ning keskne juurdepääsupunkt ELi ametlikule teabele.
Teave ELi detsentraliseeritud asutuste kohta, kes täidavad tehnilisi ja teaduslikke ülesandeid, mis aitavad ELi institutsioonidel poliitikat rakendada ja otsuseid teha.