Põhisisu juurde
Euroopa päev 2024

Ülevaade

Euroopa Liidul on mitmeid institutsioone ja asutusi, millel on oluline roll ELi igapäevases juhtimises. Lisaks on olemas spetsialiseeritud ametid ja detsentraliseeritud asutused, mis tegelevad erinevate tehniliste, teaduslike ja haldusküsimustega.

Lisateave selle kohta, mis asutused need on ja millega nad tegelevad.

Euroopa Parlament koosneb igast ELi liikmesriigist otse valitud liikmetest. Parlamendis arutatakse õigusakte ja tehakse neisse muudatusi.
Euroopa Ülemkogul kohtuvad ELi riigipead ja valitsusjuhid. Ülemkogu tööd juhatab eesistuja ja see määrab kindlaks ELi üldise poliitilise suuna.
Euroopa Liidu Nõukogus saavad kokku liikmesriikide ministrid, kes võtavad vastu õigusakte ja koordineerivad eri valdkondade poliitikat. Praegune eesistujariik on Rootsi.
European Commission - Teaser
Euroopa Komisjon teeb seadusandlikke ettepanekuid, jälgib aluslepingute täitmist ja hoolitseb ELi igapäevase toimimise eest.
Euroopa Liidu Kohus tagab, et ELi õigust kohaldatakse kõikjal ELis ühtemoodi.
Euroopa Keskpank kannab hoolt euro eest. Keskpanga eesmärk on hoida hinnad stabiilsed ning suurendada Euroopa pankade turvalisust ja usaldusväärsust.
Euroopa Kontrollikoda on ELi välisaudiitor. Ta tegutseb Euroopa kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.
Euroopa välisteenistus on Euroopa Liidu diplomaatiline teenistus. Alates 2011. aastast viib Euroopa välisteenistus ellu ELi ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, et edendada rahu, jõukust, julgeolekut ja eurooplaste huve kõikjal maailmas.
Euroopa Regioonide Komitee on Euroopa Liidu piirkondade ja linnade esindaja. Komitee esindab ELi kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ning annab nõu piirkondi ja linnu puudutavate uute õigusaktide asjus (70% kõigist ELi õigusaktidest).
Euroopa Investeerimispank kuulub ELi liikmesriikidele ja annab pikaajalisi laene projektidele, mis aitavad kaasa ELi poliitiliste eesmärkide saavutamisele, näiteks kliima, transpordi ja innovatsiooni valdkonnas. Vähemalt pool Euroopa Investeerimispanga investeeringutest läheb igal aastal kliimaga...