Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ημέρα της Ευρώπης 2024

Ποιοι είμαστε

Η ΕΕ διαθέτει θεσμικά όργανα και οργανισμούς που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία της. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι εξειδικευμένοι οργανισμοί και αποκεντρωμένες υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν διάφορα τεχνικά, επιστημονικά και διοικητικά καθήκοντα.

Διαβάστε περισσότερα για το τι είναι και τι κάνουν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από άμεσα εκλεγμένα μέλη από κάθε χώρα της ΕΕ, τα οποία συζητούν και τροποποιούν νόμους.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το σημείο συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ. Υπό την ηγεσία του προέδρου του, το όργανο αυτό καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις της ΕΕ.
Το Συμβούλιο της ΕΕ συνενώνει τους υπουργούς των κρατών μελών, οι οποίοι εγκρίνουν νόμους και συντονίζουν πολιτικές σε διάφορους τομείς. Επί του παρόντος προεδρεύεται από τη Σουηδία.
European Commission - Teaser
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νόμους, διαφυλάσσει τις Συνθήκες της ΕΕ και μεριμνά για την καθημερινή λειτουργία της ΕΕ.
Η ΕΚΤ μεριμνά για το ευρώ. Αποσκοπεί στη διατήρηση σταθερών τιμών και συμβάλλει στην ασφάλεια και την ευρωστία των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ. Ενεργεί ως ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών.
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) είναι η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2011 η ΕΥΕΔ εφαρμόζει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας, της ασφάλειας και των συμφερόντων των Ευρωπαίων σε ολόκληρο τον κόσμο...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η φωνή των περιφερειών και των πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει συμβουλές σχετικά με τη νέα νομοθεσία που έχει αντίκτυπο στις περιφέρειες και τους δήμους (το...
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ και χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια για έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ, όπως το κλίμα, οι μεταφορές ή η καινοτομία. Τουλάχιστον το ήμισυ των ετήσιων επενδύσεων της ΕΤΕπ διοχετεύεται σε έργα που σχετίζονται με το...